Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา...จังหวัดชัยนาทขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องส้มโอหวาน สืบตำนานเมืองมโนรมย์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ชมขบวนแห่ของดีเมืองมโนรมย์ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง เลือกซื้อสินค้า OTOP ส้มโอขาวแตงกวาพันธุ์แท้...และแต่งกายแบบย้อนยุค ร่วมงานขันโตกในภาคกลางคืน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

ามมาตรา 7

มาตรา 7 (4) กฎ มติครม. ข้อบังคับ คำสั่ง


-พรบคณะสงฆ์
ตามมาตรา 9 มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัย

มาตรา 9 (3) แผนงาน/โครงการและงบประมาณ
- แผนงาน/โครงการ
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรา 9 (4) คู่มือ/ คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- คู่มือไวยาวัจกร
มาตรา 9 (7) มติ ครม./มติคณะกรรมการฯ
-

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง