Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

ไฟล์เสียงสปอต์โฆษณา

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

ามมาตรา 7

มาตรา 7 (4) กฎ มติครม. ข้อบังคับ คำสั่ง


-พรบคณะสงฆ์
ตามมาตรา 9 มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณา/คำวินิจฉัย

มาตรา 9 (3) แผนงาน/โครงการและงบประมาณ
- แผนงาน/โครงการ
- ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
มาตรา 9 (4) คู่มือ/ คำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
- คู่มือไวยาวัจกร
มาตรา 9 (7) มติ ครม./มติคณะกรรมการฯ
-