Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร

เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๖ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย พื้นที่วัดเป็นที่เนินอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ปูชนียวัตถุที่สำคัญมี พระประธานในอุโบสถปางมารวิชัย  ในพระวิหารมีพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร พระประจำวันและอื่นๆ อีก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ พระเจดีย์ พระบรมสารีริกธาตุ ไม่ปรากฏนามผู้สร้าง มีแต่ตำนานกล่าวกันต่อๆ มาว่า องค์ พระเจดีย์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช กษัตริย์แห่งอินเดีย โครงสร้างเป็นศิลาแลง

วัดพระบรมธาตุวรวิหาร  เดิมมีนามว่า "วัดพระธาตุ" และมีนามเรียกอีกนามหนึ่งว่า "วัดหัวเมือง" สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจอยู่แถบลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ เป็นที่สำคัญ ครั้นสมัยสุโขทัยในรัชกาลที่ ๔ ตรงกับสมัยพระเจ้าลิไท ได้ทรงจัดการบำรุงและสมโภชพระบรมธาตุในสมัยอยุธยาในรัชกาลที่ ๔ ตรงกับสมัยพระเจ้าลิไท ได้ทรงจัดการบำรุงและสมโภชพระบรมธาตุในสมัย อยุธยาในรัชกาลที่ ๑๖ สมัยพระมหาจักรพรรคิ์ เมื่อคราวข้าศึกมารุกรานบ้านเมือง ประชาชนเกิดการระส่ำระสาย วัดจึงถูกทอดทิ้งขาดการทำนุบำรุงได้ทรุดโทรมลงเป็นอันมาก จนถึง พ.ศ. ๒๒๖๐ ตรงกับสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ รัชกาลที่ ๓๐ แห่งกรุงศรีอยุธยา ได้จัดการบูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์บรมธาตุ โดยได้รับการอุปถัมภ์จากสมเด็จพระทิพมล พระเถระผู้ใหญ่แห่งกรุงศรีอยุธยา ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๐ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบันได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สถาปนาเป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร นับตั้งแต่วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ตามประกาศลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๙

 

วัดพระบรมธาตุวรวิหารได้กำหนดจัดให้มีงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี มีการสรงน้ำพระบรมธาตุ และการห่มผ้าพระบรมธาตุ ซึ่งถือเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดชัยนาท นอกจากนี้ในบริเวณใกล้เคียงยังเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชัยนาทมุณี ซึ่งเกิดจากการที่พระชัยนาทมุนี (นวม สุทตโต) อดีตเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร ได้เก็บรักษาและรวบรวม  โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่พบในเขตจังหวัดชัยนาท และบริเวณใกล้เคียงไว้ในพิพิธภัณฑ์ของวัดเป็นจำนวนมาก และเพื่อเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีของไทย พระชัยนาทมุนีจึงยินดีมอบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุดังกล่าวให้เป็นสมบัติของชาติ กรมศิลปากรจึงได้จัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้นบริเวณใกล้กับวัดพระบรมธาตุวรวิหาร และตั้งชื่อว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี โดยเริ่มดำเนินการในปี พ. ศ.๒๕๐๙ ดำเนินการก่อสร้างและจัดแสดงภายในเสร็จ เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๒ โบราณวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาด สูงพร้อมฐาน ๘๕ เซนติเมตร หน้าตักกว้าง ๗๒ เซนติเมตร อายุสมัย เชียงแสน ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ - ๒๑ ทำจากสำริดไม่ทราบประวัติที่มา พระชัยนาทมุนีเป็นผู้มอบ นอกจากนี้ยังมีเครื่องใช้และเครื่องประดับสมัยก่อนประวัติศาสตร์และทวารวดี ประติมากรรม เครื่องถ้วยศิลปะลพบุรี ศิลปะสุโขทัย ศิลปะอยุธยา ศิลปะรัตนโกสินทร์ และศิลปะจีน ชั้นบนจัดแสดงพระพิมพ์ที่ได้จากการดำเนินการทางโบราณคดีในประเทศไทยตั้งแต่พระพิมพ์ในศิลปะทวารวดี ศิลปะศรีวิชัย ศิลปะลพบุรี ศิลปะสุโขทัย ศิลปะอยุธยา ศิลปะรัตนโกสินทร์ และพระพิมพ์ที่วัดต่างๆ จัดทำขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์  
ชั้นล่างของอาคาร จัดแสดงเรื่องราวและโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดีที่ปรากฏในเขตจังหวัดชัยนาทและอาณาบริเวณใกล้เคียง วัตถุที่จัดแสดงได้แก่ เครื่องใช้และเครื่องประดับสมัยก่อนประวัติศาสตร์และทวารวดี ประติมากรรมแลเครื่องถ้วยในสมัยลพบุรี  ศิลปะสุโขทัย ศิลปะอยุธยา ศิลปะรัตนโกสินทร์ และศิลปะจีน ชั้นบนของอาคาร จัดแสดงพระพิมพ์ที่ได้จากการดำเนินการทางโบราณคดีในประเทศไทย ตั้งแต่พระพิมพ์ในสมัยทวารวดี ศิลปะศรีวิชัย ศิลปะลพบุรี ศิลปะสุโขทัย ศิลปะรัตนโกสินทร์ และพระพิมพ์สมัยต่างๆ ที่จัดทำขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์  เป็นต้น


สำหรับท่านที่สนใจเข้าชม สามารถติดต่อได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ๑๗๐๐๐ โทร.๐- ๕๖๔๑-๑๔๖๗ เวลาทำการเปิด : วันพุธ-วันอาทิตย์ ปิด : วันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าเข้าชม คนไทย ๕ บาท คนต่างประเทศ  ๑๐ บาท