Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา...จังหวัดชัยนาทขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องส้มโอหวาน สืบตำนานเมืองมโนรมย์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ชมขบวนแห่ของดีเมืองมโนรมย์ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง เลือกซื้อสินค้า OTOP ส้มโอขาวแตงกวาพันธุ์แท้...และแต่งกายแบบย้อนยุค ร่วมงานขันโตกในภาคกลางคืน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

ขั้นตอนการให้บริการ


                        
 กระบวนงานลดขั้นตอน/ระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๕
 กระบวนงานที่แล้วเสร็จใน ๑ วัน
โดย...สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท...
ช่วงยื่นคำขอ
๓.๕ นาที
รับคำขอ/ตรวจสอบ
ระยะเวลารอคอย
๒.๕ วัน
ตรวจสอบสถานที่
๑๕ นาที

 เสนอ ผอ.สนง.พศจ.

๑ วัน

แจ้งผลการพิจารณา

๑๕ นาที

จัดทำหนังสือสำคัญ

๑ วัน

เสนอ ผวจ.

หมายเหตุ  ๑. ช่วงยื่นคำขอ ๑ ขั้นตอน ๑ จุดบริการ ๓.๕ นาที
            ๒. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) ๖ ขั้นตอน ๔.๕ วัน ๓๓.๕ นาที