Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

ศูนย์ข้อมูลกลาง พศจ.ชัยนาท

จำนวนศาสนิกชนและศาสนสถานจังหวัดชัยนาท ประจำปี ๒๕๕๕

 monk4.xls