Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา...จังหวัดชัยนาทขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องส้มโอหวาน สืบตำนานเมืองมโนรมย์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ชมขบวนแห่ของดีเมืองมโนรมย์ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง เลือกซื้อสินค้า OTOP ส้มโอขาวแตงกวาพันธุ์แท้...และแต่งกายแบบย้อนยุค ร่วมงานขันโตกในภาคกลางคืน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

กำหนดการปฏิบัติธรรมสำหรับประชาชนทั่วไป

 

                                            กำหนดการปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป
                                                ณ พุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ - ๒๕๕๕

      

                                  ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๕                ปฏิบัติธรรมงานวันมาฆบูชา
                                  ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ เมษายน ๒๕๕๕               ปฏิบัติธรรมวันจักรี
                                  ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕             ปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป
                                  ระหว่างวันที่ ๑ - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕               ปฏิบัติธรรมงานวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

                                  ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕              ปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป
                                  ระหว่างวันที่ ๒๙ กรกฏาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๕๕   ปฏิบัติธรรมวันอาสาฬหบูชา
                                  ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕             ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
                                  ระหว่างเดือนสิงหาคม หรือ กันยายน ๒๕๕๕        ปฏิบัติเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ
                                  ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ตุลาคม ๒๕๕๕                 ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราข
                                  ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕            ปฏิบัติธรรมประจำเดือนสำหรับประชาชนทั่วไป
                                  ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕                ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                        การขอเข้าร่วมปฏิบัติธรรม
                                 - การเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเป็นหมู่คณะต้องแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อน ในการเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

                        การรายงานตัว
                                 ๑. เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ๓ วัน และ ๕ วัน ตั้งแต่เวลา ๓.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนา
                                 ๒. เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.

                        เครื่องใช้ส่วนตัวที่ใช้ในการปฏิบัติ
                                  ๑. ชุดแต่งกายสีขาว หรือชุดสีสุภาพ
                                  ๒. อุปกรณ์สำหรับใช้อาบน้ำชำระร่างกาย เช่น ขันน้ำ สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น
                                  ๓. ยารักษาโรคประจำตัว

                        ติดต่อสอบถาม
                                 โทร ๐ - ๒๔๔๑ - ๙๘๐๑ - ๓ ต่อ ๓๓๑๓,๓๓๒๐ โทรศัพท์,โทรสาร ๐ - ๒๔๔๑ - ๐๙๐๒ (วัน เวลาราชการ) หรือติดต่อด้วยตนเองที่ส่วนกิจกรรมและการเรียนรู้ สำนักงานพุทธมณฑ, อาคารพิพิธภัณฑ์ ชั้น ๒

                                                        ****************************