Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

วัดเทพหิรัณย์

วัดเทพหิรัณย์(หนองทาระภู) ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙๙ บ้านหนองทาระภู หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเชี่ยน อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่ ๔๔ ไร่ งาน ๖๘ ตาราวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๗ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๒๙ เมตร ยาว ๗๙ เมตร

วัดเทพหิรัณย์ เดิมชื่่อว่า วัดหนองทาระภู เริ่มก่อสร้างวัดเมื่อพ.ศ.๒๕๐๙ ใช้ซื่อว่าสำนักสงฆ์หนองทาระกูตามซื่อหมู่บ้านได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๑ และได้รับอนุญาตให้ตั้งวัดใน ปีเดียวกัน ขอตั้งวัดจากซื่อหนองทาระกู เป็นหนองทาระภู

เจ้าอาวาสวัดรูปแรก พระสุนทร สิริจันโท ต่อมา พ.ศ.๒๕๓๓ ชาวบ้านได้อาราธนาพระชวลิต ชวโร ซึ่งปัจจุบันเป็น ดร.พระครูไพศาลชัยกิจ(เทพหิรัณย์ มหามงคลรัฐ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์ และเจ้าคณะตำบลบ้านเชี่ยน เหตุที่เรียก "หลวงปู่ฤาษีตาไฟ" เนื่องจากท่านเป็นพระที่เคยเป็นร่างทรงของฤาษีตาไฟ แล้วป่วยมาตลอด จึงได้อธิฐานจิตบวชเรียนในพุทธศาสนาและเคร่งครัดในพระธรรมวินัย จนจิตท่านนิ่ง

ดร.พระครูไพศาลชัยกิจ(หลวงปู่ฤาษีตาไฟ)มีเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เป็นอย่างสูง ท่านเป็นองค์อุปถัมภ์สร้างสิ่งสาธารณะประโยชน์ให้แก่ประชาชนและชุมชนจำนวนมาก เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล วัด อาคารของส่วนราชการต่างๆ ท่านได้สนับสนุนเรื่องงบประมาณในการสร้างมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม วิทยาเขตสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ทางสถาบันจึงถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็น ดร.พระครูไพศาลชัยกิจ

ภายในบริเวณวัดมีความร่มรื่น สะอาด มีเรือนเทวดาไว้ให้ผู้เลื่อมใสมากราบไหว้ และว่ากันว่าใครมาจุดธูปขออะไรที่องค์ฤาษีตาไฟก็จะสัมฤทธิผล ซึ่งความเชื่อในเรื่องนี้ ทำให้หลวงปู่เป็นที่เคารพ ศรัทธา และมีลูกศิษย์อยู่ทั่วประเทศในทุกวงการ

............................................................................................................