Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

๑๐ อันดับประเทศที่ใช้จักรยานมากที่สุดในโลก

บทความที่ ๘/๒๕๕๗

จักรยานถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่ง สำหรับการเดินทางในเมือง ในประเทศไทยเอง การใช้จักรยานเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มหนุ่มสาวชาวออฟฟิศ และผู้ที่ต้องการออกกำลังกาย แต่หากจัดอันดับการใช้จักรยานเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกแล้ว ปริมาณการใช้จักรยานของไทย ยังถือว่าน้อย

ช่วงปี ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอันดับประเทศที่ใช้จักรยานมากที่สุด โดยเทียบจำนวนจักรยานกับจำนวนประชากร โดยมีประเทศที่ติดอันดับ ๑ ถึง ๑๐ อันดับ คือ

อันดับ ๑ ประเทศเนเธอร์แลนด์ มีประชากร ๑๖.๖ ล้านคน มีจักรยาน ๑๖.๕ ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑

อันดับ ๒ ประเทศเดนมาร์ก มีประชากร ๕.๕ ล้านคน มีจักรยาน ๔.๕ ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑

อันดับ ๓ ประเทศเยอรมนี มีประชากร ๘๑ ล้านคน และมีจักรยาน ๖๒ ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘

อันดับ ๔ ประเทศสวีเดน มีประชากร ๙๔ ล้านคน มีจักรยาน ๖ ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗

อันดับ ๕ ประเทศนอร์เวย์ มีประชากร ๔๙ ล้านคน มีจักรยาน ๓ ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๗

อันดับ ๖ ประเทศฟินแลนด์ มีประชากร ๕.๓ ล้านคน มีจักรยาน ๓.๒ ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔

อันดับ ๗ ประเทศญี่ปุ่น มีประชากร ๑๒๗ ล้านคน มีจักรยาน ๗๒.๕ ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๙

อันดับ ๘ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประชากร ๗.๗ ล้านคน มีจักรยาน ๓.๘ ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘

อันดับ ๙ ประเทศเบลเยียม มีประชากร ๑๐.๘ ล้านคน มีจักรยาน ๕.๒ ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ ๔๘ และ

อันดับ ๑๐ ประเทศจีน มีประชากร ๑.๔ พันล้านคน มีจักรยาน ๕ ร้อยล้านคัน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๒

ขณะที่ประเทศไทยมีจำนวนประชากร ๖๔,๘๗๑,๐๐๐ คน( จากการสำรวจเมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ของมหาวิทยลัยมหิดล ) แต่พบว่ามีผู้ใช้จักรยานแค่ ๒,๒๕๐,๐๐๐ ล้านคัน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๖ เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่ทำให้ประเทศเหล่านี้มีสถิติคนใช้จักรยานมากสุด พบว่า เกิดจากมาตรการของรัฐ ในการสนับสนุนส่งเสริมให้ประชากรปั่นจักรยาน อย่างเช่น เนเธอร์แลนด์ มีการสร้างทางจักรยานรวมทั้งประเทศระยะทาง ๓๕,๐๐๐ กม.

ขณะที่ เดนมาร์ก มีการควบคุมความเร็วรถยนต์ ให้วิ่งในเมืองหลวงได้ ไม่ต่างจากการปั่นจักรยานมากนัก และอีกหลายประเทศ สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมปั่นจักรยานสะท้อนถึงรสนิยม แฟชั่น และแก้ปัญหารถติด

.....................................................................

http://pantip.com/topic/32324783