Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา...จังหวัดชัยนาทขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องส้มโอหวาน สืบตำนานเมืองมโนรมย์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ชมขบวนแห่ของดีเมืองมโนรมย์ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง เลือกซื้อสินค้า OTOP ส้มโอขาวแตงกวาพันธุ์แท้...และแต่งกายแบบย้อนยุค ร่วมงานขันโตกในภาคกลางคืน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ระหว่างวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนห้วยกรดวิทยา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาทได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติธรรม และครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีผู้เข้าอบรมจำนวน ๔๐๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังหลักธรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน สามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และให้สมาชิกในครอบครัวได้เกิดความอบอุ่่น มีความสุข เพื่อสร้างสังคมอันดีงาม โดยมีพระครูสังฆรักษ์ วรศิลป์ เป็นพระวิทยากรในการอบรมฯ ในครั้งนี้

รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม(หน้า 2)

ภาพ:พงศ์พันธ์ ทองหลิม
ข่าว:ไพฑูรย์ พลอาจ

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง