Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา...จังหวัดชัยนาทขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องส้มโอหวาน สืบตำนานเมืองมโนรมย์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ชมขบวนแห่ของดีเมืองมโนรมย์ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง เลือกซื้อสินค้า OTOP ส้มโอขาวแตงกวาพันธุ์แท้...และแต่งกายแบบย้อนยุค ร่วมงานขันโตกในภาคกลางคืน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

โครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท โดย นายวิชัย ทิพรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมปฎิบัติธรรม “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนห้วยกรดวิทยา จำนวน 351 คน โดยมีนางวันทนา บัวทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยกรดวิทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการนี้ ได้นิมนต์พระปลัดเสกสรร อตฺตทโม หัวหน้าศูนย์อบรมเยาวชนและปฎิบัติธรรมจังหวัดชัยนาท เป็นผู้อบรมนักเรียน ในหัวข้อ หลักการปฏิบัติตนเป็นคนดี โดยใช้หลักปรัขญาเศรษฐกิจพอเพียง และหัวข้อ ความกตัญญูรุู้คุณ/การ รู้รักสามัคคี โดยนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ

รายละเอียดข่าวเพิ่มเติม(หน้า 2)

ภาพ:พงศ์พันธ์ ทองหลิม
ข่าว:ไพฑูรย์ พลอาจ