Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

ไฟล์เสียงสปอต์โฆษณา

ผู้บริหาร

ผอ.พศจ.ชัยนาท

ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

 
นายอัครชัย  ได้ผลธัญญา
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

(Director of Chainat Provincial Buddhism Office)

ประวัติส่วนตัว เกิดเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๐๓
ภูมิลำเนาเกิด อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์

ประวัติการรับราชการ


พ.ศ. ๒๕๒๕ ครูโรงเรียนวัดละลวด อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์
พ.ศ.๒๕๒๙ ครูโรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน อ.นางรอง
พ.ศ.๒๕๓๔ ครูโรงเรียนบ้านช่อผกา อ.นางรอง
พ.ศ.๒๕๓๗ นักวิชาการศึกษา สนง.ศึกษาธิการกิ่ง อ.โนนสุวรรณ
พ.ศ.๒๕๓๗ นักวิชาการศึกษา อ.หนองกี่
พ.ศ.๒๕๓๙ นักวิชการศึกษา อ.ละหานทราย
พ.ศ.๒๕๔๑ ผู้ช่วยศึกษาธิการ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์
พ.ศ.๒๕๔๑ ผู้ช่วยศึกษาธิการ อ.ประสพสี จ.นครนายก
พ.ศ.๒๕๔๓ ผู้ช่วยศึกษาธิการ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
พ.ศ.๒๕๔๕ รักษาราชการแทน ศธอ.กิ่ง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
พ.ศ.๒๕๔๕ ศึกษาธิการอำเภอ กิ่ง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์
พ.ศ.๒๕๔๖ ศึกษาธิการอำเภอ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
พ.ศ.๒๕๔๖ ศึกษาธิการอำเภอ กลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพท.สร.เขต ๓
พ.ศ.๒๕๔๗ นักวิชาการศาสนา ๘  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
พ.ศ.๒๕๕๑ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม
พ.ศ.๒๕๕๕ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา
พ.ศ.๒๕๕๕ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร
พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก
พ.ศ.๒๕๕๗ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท
  (คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ ๑๒๕๗/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
ย้ายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก
ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท
ลงนามโดยนายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ)