Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วิสัยทัศน์ (VISION)
"องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน"
พันธกิจ (MISSION)
1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความยั่งยืน
2. สนับสนุน ส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
3. จัดการศึกษาสงฆ์ เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาท ที่เปี่ยมปัญญา พุทธธรรมเผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
4. ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
5. พัฒนาการดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสังคมเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามพันธกิจ

ยุทธศาสตร์ (STRATEGY)
BUDDHA
1. พัฒนาระบบการศึกษาสงฆ์ Buddhism Education
2. ปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาให้แก่สังคม Understanding
3. เพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก Distinguished Center
4. พัฒนาสู่องค์การที่โดดเด่น Distinctive Organization
5. ส่งเสริมงานสาธารณสงเคราะห์ Help
6. เพิ่มความคุ้มค่าให้แก่ศาสนสมบัติ Asset