Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา...จังหวัดชัยนาทขอเชิญเที่ยวงาน เล่าเรื่องส้มโอหวาน สืบตำนานเมืองมโนรมย์ ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ วัดโพธิ์ศรีศรัทธาธรรม ตำบลคุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ ชมขบวนแห่ของดีเมืองมโนรมย์ นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่อง เลือกซื้อสินค้า OTOP ส้มโอขาวแตงกวาพันธุ์แท้...และแต่งกายแบบย้อนยุค ร่วมงานขันโตกในภาคกลางคืน

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วิสัยทัศน์
พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง
พุทธศาสนิกชนเข้มแข็ง
มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
ส่งเสริมศีลธรรมคํ้าจุนสังคม

พันธกิจ
ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา 
ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชน 
นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง


ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
มีคุณธรรมนำความรู้และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้

วิสัยทัศน์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

วิสัยทัศน์ : พระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน สังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

๑. อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
๒. ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชนนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง