Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

ไฟล์เสียงสปอต์โฆษณา

วิสัยทัศน์พันธกิจ

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วิสัยทัศน์
พระพุทธศาสนามีความเจริญมั่นคง
พุทธศาสนิกชนเข้มแข็ง
มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม
ส่งเสริมศีลธรรมคํ้าจุนสังคม

พันธกิจ
ให้การอุปถัมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนา 
ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชน 
นำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง


ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดี
มีคุณธรรมนำความรู้และสามารถปรับตัวสู่สังคมฐานความรู้

วิสัยทัศน์  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

วิสัยทัศน์ : พระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน สังคมมีความสุขด้วยหลักพุทธธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ :

๑. อุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา
๒. ส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมให้ประชาชนนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้จริง