Get Adobe Flash player
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท คำขวัญประจำจังหวัดชัยนาท "หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา"

Designed by eTDS TechnoSys
Click here to donate

โกงข้อสอบ

หัวหน้าพาโกง

ซื้อสิทธิ์ขายเสียง

ไฟล์เสียงสปอต์โฆษณา

อัตรากำลัง

บุคลากร

 

 

 

ผังบุคลากร
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

นางสาวมาลินี  สวยค้าข้าว

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

งานอำนวยการและบริหารทั่วไป

นางสาววรยา  ฤทธิ์กล้า

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

งานการเงินและบัญชี

นางสาวนิศาชล  ดุลย์มา

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

งานพุทธศาสนสถาน

นายไพฑูรย์  พลอาจ

นักวิชาการศาสนาชำนาญการ

งานพุทธศาสนศึกษาและการเผยแผ่

นางสาวลำพึง  ปิตานา

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

งานแผน และกิจการพิเศษ

นางสาวบงกช  สิทธิบรวงษ์

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

งานพุทธศาสนสมบัติ

นางสาวธันยพร  พงศ์เสาวภาคย์

นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ

นายพงศ์พันธ์  ทองหลิม

พนักงานขับรถ

นางนุชจรี  หม้อแก้ว

พนักงานจ้างเหมา