ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศจังหวัดชัยนาท
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโครงการ

พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้และวิถีชุมชน

1. วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท

2. วัดทรงเสวย  อำเภอวัดสิงห์  จังหวัดชัยนาท

3. วัดหัวเด่น อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท