คาถาบูชาพระพิฆเนศวร์

คาถาบูชาพระพิฆเนศวร์

โอม ศรี คเณศายะ นะมะหะ

ข้าแต่องค์พระพิฆเณศวร ผู้เป็นเทพเจ้าแห่งศิลปวิทยา

เทพแห่งความสำเร็จ

ขอพระองค์จงอำนวยพรชัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัว

มีความเจริญก้าวหน้าในปัญญา ประสบความสำเร็จก้าวหน้า

ในสัมมาชีพ การงาน การศึกษาทั้งหลายทั้งปวง

ขอพระองค์จงประทานพรชัย ให้ข้าพเจ้าและครอบครัว

เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ

ขอเทวานุภาพแห่งองค์พระพิฆเณศ อำนวยชัยให้พร

แด่กิจการงานต่าง ๆ ของข้าพเจ้า ประสบความเจริญก้าวหน้า

วัฒนาถาวร ยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

โองการพินธุ นาถัง อุปปันนัง พรหมมะโน จะอินโธ

พิฆฆะเนศโต มหาเทโว อะหัง วันทามิ สัพพะทา

สิทธิกิจจัง สิทธิกัมมัง สิทธิการิยัง ประสิทธิ เม

โอม ศรีคะเนศายะนะมะ

ชะยะคะเณศะ ชะยะคะเณศะ ชายะคะเณศะ

เทวา มาตา ชากี ปะระ วะตี ปิตามะหา เทวา ละฑุวัน

กา โกคะ ละเค สันตะ กะเร เสวา เอก ทันตะ ทะยาวันดะ

จาระ ภุชา ธารี มาเถ สินทูระ เสเห มูเส กี

อะสะวารี อันธะนะ โก อางขะ เทตะโก กายา พราหมะนะ

โก กุตตระ เทตะ โกทินะ นิระทะนะ มายาฯ


..................................................