วัดพิกุลงาม

วัดพิกุลงาม ตั้งอยู่ที่คุ้งสำเภา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ปี พ.ศ. 2451 ร.ศ. 127 วันที่ 16 ตุลาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ได้เสด็จทางชลมารคมาทางนี้ ชาวบ้านท่าหาดได้ตั้งพลับพลารับเสด็จ พระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นวัดท่าหาดเป็นที่ร่มเย็นมีต้นพิกุลเป็นพุ่มสวยงามจึงได้พระราชทานนามว่า วัดท่าพิกุลงาม ต่อมาคำว่าท่าได้หายไป คงใช้แต่เพียงว่า วัดพิกุลงาม

เป็นวัดที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวขิจใจของชาวบ้าน เป็นสถานที่ทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ในช่วงวันหยุดเทศกาลสำคัญต่างๆ ชาวบ้านจะพร้อมใจกันเดินทางมาทำบุญที่วัดแห่งนี้

ที่นี่ยังเป็นศูนย์รวมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เป็นศูนย์การเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวสู่สากลได้แก่

1. เชิงประวัติศาสตร์ 2. เชิงพุทธศาสนา 3. เชิงมรดกวัฒนธรรม 4. เชิงธรรมชาติการเกษตร


image รูปภาพ
image
image

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,260