ทำเนียบพระสังฆาธิการ

 ทำเนียบพระสังฆาธิการประจำจังหวัดชัยนาท 

พระชัยนาทมุนี
(เบิ้ม จนฺทสีโล)

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดสระไม้แดง

พระครูวิสิฐชัยคุณ
(จำรัส อาภากโร)

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดท่าสมอ
พระครูวิจิตรชัยวัฒน์
(ชลอ เตชปุญฺโญ)

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดธรรมขันธ์

 

พระราชวชิรกิจจาทร
(ยุวชน เขมปญฺโญ)
เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร
พระวิสุทธินายก
(สมศักดิ์ สมาหิโต)
เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท (ธ)
เจ้าอาวาสวัดดอนตูมกมลาวาส
พระมงคลกิจโกศล
(เทพหิรัณย์ ชวโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์

 

เจ้าคณะอำเภอ
       

พระครูศุภกิจธรรมากร (ประสงค์)

เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท (ธ)
เจ้าอาวาสวัดสร้อยสังข์สถิตย์
พระครูไพโรจน์ธรรมสุนทร
(ไพโรจน์ อาภาคโม)
เจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์ (ธ)
เจ้าอาวาสวัดดงไร

พระมหานคร จรณธมฺโม
(ป.ธ.9)
เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง

พระครูศรีชโยดม
(อภินันท์ อริยธมฺโม)

เจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์
เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า

พระมหาวิสัน จนฺทโชโต
(ป.ธ.7)
เจ้าคณะอำเภอหันคา
เจ้าอาวาสวัดทับขี้เหล็ก
พระครูวิมลชยาทร
(อาทร อาทโร)

เจ้าคณะอำเภอเนินขาม
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาราม
พระครูพิมลธรรมพิทักษ์
(ต้อย พลวฑฺโฒ)

เจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี
เจ้าอาวาสวัดโคกดอกไม้
พระปลัดวรเมศวร์ นาควโร

เจ้าคณะอำเภอมโนรมย์
เจ้าอาวาสวัดใหญ่
พระครูวิธูรชัยกิจ
(มานพ เตชปญฺโญ)

เจ้าคณะอำเภอสรรพยา
เจ้าอาวาสวัดตะกู
พระครูสุนทรชัยโสภิต
(เกษม  ปญฺญาธโร)
เจ้าคณะอำเภอหนองมะโมง
เจ้าอาวาสวัดทุ่งจำรอง
     
   
รองเจ้าคณะอำเภอ

 

พระครูวิชัยกิจจาทร
(วิทยา ปญฺญาธโร)
รองเจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดศรีวิชัยวัฒนาราม
พระครูโฆสิตพัฒนคุณ
(บุญยัง ฐานวโร)
รองเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี
เจ้าอาวาสวัดโฆสิตาราม
พระครูปลัดสุวัฒนพรหมวิหารคุณ
(ศิริ สุวณฺณรํสี ป.ธ.3)
รองเจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี
เจ้าอาวาสวัดทรงเสวย
พระครูสิริชยานุรักษ์
(ประจักษ์ นนฺทโย ป.ธ.5)
รองเจ้าคณะอำเภอหันคา
เจ้าอาวาสวัดเด่นใหญ่
พระมหาสมเกียรติ กิตฺติโสภี
(ป.ธ.6)
รองเจ้าคณะอำเภอสรรพยา
เจ้าอาวาสวัดโพธิ์งาม

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
xlsx ทำเนียบ วัด-พระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาท |

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,361