ทำเนียบบุคลากร

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท 

นายสุเทพ คุ้มแสง
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท
กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

นางสาวนิศาชล  ดุลย์มา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
งานพุทธศาสนสถาน
นายไพฑูรย์  พลอาจ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
งานแผนและกิจการพิเศษ

นายสยาม ธนัตวรานนท์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
งานพุทธศาสนสมบัติ
นางสาวรจนา  สืบตระการ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
งานพุทธศาสนศึกษา

นางสาวสลิลทิพย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
งานการเงินและบัญชี
นางสาวอุรัสยา ลิ้มจิระวัฒนา
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
งานอำนวยการและบริหารทั่วไป

นายพงศ์พันธ์  ทองหลิม
พนักงานขับรถยนต์
นางนุชจรี  หม้อแก้ว
พนักงานดูแลทั่วไป

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,260