ข้อมูลผู้อำนวยการฯ

 ข้อมูลผู้บริหาร 


นายคม ภัทรกุลประเสริฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ 061 396 9689

 • ภูมิลำเนา :    จังหวัดสุพรรณบุรี
 • การศึกษา :  ป.ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :    พ.ศ. 2564  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 •                                                 พ.ศ. 2558  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 •                                 พ.ศ. 2555  ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
 •                                                พ.ศ. 2553  ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
 • การดำรงตำแหน่ง :             พ.ศ. 2565  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท
                                                  พ.ศ. 2562  เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการพิเศษ
                                                  พ.ศ. 2555  เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ชำนาญการ
                                                  พ.ศ. 2553  เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ปฏิบัติการ
                                                  พ.ศ. 2549  เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 3
                                                  พ.ศ. 2548  นักวิชาการศาสนา 3
   
 

 


image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,260