มติมหาเถรสมาคม เรื่อง กำหนดมาตรการปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน/กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf c_21111064_661 กำหนดมาตราการปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐิน กฐิน ตามมาตรการควบคุมและป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙.pdf |

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,361