มติมหาเถรสมาคม เรื่อง การบรรพชาอุปสมบทในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf c13110664_337 การบรรพชาอุปสมบทในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา.pdf |

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,461