มติมหาเถรสมาคม เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดพิธีงานศพในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และแนวทางการจัดทำโครงการฯ เข้าถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (อ.ป.ท.)

ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf c_12310564_333 แนวทางปฏิบัติการจัดพิธีงานศพในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙.pdf |

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,461