วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร

วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร

 • วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดวรวิหาร ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.1990  อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เลขที่ 173 หมู่ที่ 6 ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 31 ไร่ 15 ตารางวา เป็นวัดเก่าแก่สมัยโบราณ ประวัติเล่ากันว่า สร้างสมัยพระเจ้าศรีธรรมโศกมหาราช โดยพระเถระได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (เกตุธาตุ) มาบรรจุลงในปรางค์ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชวินิจฉัย ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5, พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ซึ่งมีพระราชวินิจฉัยสอดคล้องกันว่า พระเจดีย์องค์นี้ สร้างขึ้นก่อนสมัยขอมรุ่งเรือง แปลกกว่าที่อื่นเพราะ จำหลักจากหินทั้งองค์ และเป็นที่เลื่อมใสยิ่งนักของรัชกาลที่ 5 สมัยทรงผนวชได้มากราบนมัสการ พระบรมธาตุเจดีย์ ทรงเชื่อ เป็นบรมสารีริกธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ปรารถนาแล้วสำเร็จ
 • อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
  • 1. อุโบสถ คาดว่าสร้างขึ้นสมัยอยุธยา รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 9 เมตร x ยาว 30 เมตร
  • 2. วิหาร คาดว่าสร้างขึ้นสมัยอยุธยา รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 10 เมตร x ยาว 35.7 เมตร 
  • 3. ศาลาอเนกประสงค์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2535 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 23.5 เมตร x ยาว 35.5 เมตร
  • 4. ศาลาบำเพ็ญกุศล สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2555 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 20.5 เมตร x ยาว 32.5 เมตร
  • 5. กุฎิสงฆ์                    จำนวน 1 หลัง
 • ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย
  • พระประธานประจำอุโบสถ (ปางมารวิชัย)
  • พระประธานประจำพระวิหาร (ปางสมาธิ)
  • พระธาตุเจดีย์ ย่อมุมไม้สิบสอง ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 9 เมตร สูง 12 เมตร (สมัยอยุธยา)
 • ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2410 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 9 เมตร x ยาว 30 เมตร
 • วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร เดิมมีนามว่า "วัดพระธาตุ" และมีนามเรียกอีกนามหนึ่งว่า "วัดหัวเมือง" สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจอยู่แถบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ในองค์พระเจดีย์ วัดพระบรมธาตุ วรวิหาร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีสำคัญต่าง ๆ มากมาย
 • เจดีย์พระบรมธาตุ องค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าใครสร้างมีแต่ตำนานกล่าวกันต่อ ๆ มาว่าองค์พระเจดีย์สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าศรีธรรมาโศกราชกษัตริย์แห่งอินเดีย ได้ให้พระสงฆ์มาเผยแผ่พระศาสนายังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยด้วย โดยได้ผ่านมาทางสุวรรณภูมิ  พระวิหารเก้าห้อง สันนิษฐานว่าสร้างพร้อมกับเจดีย์พระบรมธาตุ ภายในวิหารมีบ่อน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์มีน้ำออกมาตามธรรมชาติ อายุ 700 กว่าปี  พระอุโบสถ ภายในอุโบสถมีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่ลงรักปิดทองปางมารวิชัย
  หลวงพ่อเพชรจำลอง (องค์เดิมพระมหาธรรมราชาลิไท สร้างไถ่เมืองชัยนาทคืนจากพระเจ้าอู่ทอง ขณะนี้กรมศิลปากรนำเก็บรักษาไว้) พระพุทธรูปปางนาคปรก ทำด้วยศิลาทราย พบบริเวณพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร พระพุทธรูปปางนาคปรกเป็นคติความเชื่อพุทธศาสนาลัทธิมหายานที่เรียกว่า "รัตนไตรมหายาน" ซึ่งสลักเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร และพระทางปรัชญาปารมิตาขนาบข้างพระพุทธรูปปางนาคปรกซึ่งเป็นศิลปะเขมรแบบบายัน มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 18 อาจจะพอสรุปได้ว่าเดิมองค์พระบรมธาตุเจดีย์ ณ วัดพระบรมธาตุวรวิหารนี้ เป็นศิลปกรรมเขมรมาก่อน โดยเมืองชัยนาทเคยตกอยู่ใต้อิทธิพลอารยธรรมเขมร ซึ่งครอบคลุมถึงเมืองสรรคบุรี จังหวัดชัยนาทด้วย ในราวพุทธศตวรรษที่ 16-18
 • มีเจ้าอาวาสมาแล้วทั้งสิ้น 9 รูป ดังต่อไปนี้
  • 1. พ.ศ. 2260 - 2305  พระพุทธสอระ (สมัยกรุงศรีอยุธยา)
  • 2. พ.ศ. 2305 - 2400 พระอาจารย์ปั้น, พระอาจารย์โป๋, พระสมุห์เปรม 
  • 3. พ.ศ. 2400 - 2464 พระอินทโมลี (ช้าง อินฺทสโร) สมัยกรุงรัตนโกสินทร์
  • 4. พ.ศ. 2464 - 2471 พระวินัยธรคำ ติสาเถระ 
  • 5. พ.ศ. 2471 - 2485 พระชัยนาทมุนี (หรุ่น อินฺทโชโต)
  • 6. พ.ศ. 2485 - 2495 พระปลัดล่ำ
  • 7. พ.ศ. 2495  -            พระชัยนาทมุนี (นวม สุทติโต) 
  • 8. พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน พระสุธีวภาภรณ์ (ยุวชน เขมปฺญโญ)


ภาพถ่าย (พระสุธีวราภรณ์  เขมปญโญ)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,901