ผู้บริหารส่วนกลาง

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 

นายสิปป์บวร  แก้วงาม
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร 02-441-7900  e-mail: direc[email protected]
 

นายอินทพร จั่นเอี่ยม
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 1
โทร 02-441-7903  

e-mail: ddirec[email protected]

นางสาวชุติญา แก้วมณี
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2
โทร 02-441-7908  

e-mail: ddirec[email protected]

นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 3
โทร 02-441-7905  

e-mail: ddirec[email protected]

 

นายสิทธา มูลหงษ์
ผู้ตรวจราชการ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โทร 02-441-7914  

email: [email protected]

 นายสุเทพ ภู่รัตนโอภา
ผู้ตรวจราชการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร 02-441-7914  

e-mail: [email protected]

นางพัชรินทร์ พัดทอง
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร 02-441-7914

email: [email protected]

นางสาวนันทิรา ขวัญเมือง

ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โทร 02-441-7914

 e-mail: [email protected]

 


image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 109,724