ผู้บริหารส่วนกลาง

 ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

นายณรงค์  ทรงอารมณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายจีรวิชญ์  นิยมธรรม
รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายสิปป์บวร แก้วงาม
ผู้ตรวจราชการ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

นายอินทพร จั่นเอี่ยม
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นางกณิกนันต์ ล้อสีทอง
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

นายสิทธา มูลหงษ์
ผู้ตรวจราชการ
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

       
   

 

 

 


image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,367