ทำเนียบบุคลากร

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท 

นางสาวอัจฉรา  ปั้นมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท
กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

นางสาวนิศาชล  ดุลย์มา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๑. งานพุทธศาสนสถาน
นายไพฑูรย์  พลอาจ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
๒. งานแผนและกิจการพิเศษ

นางสาวบงกช  สิทธิบรวงษ์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
๓. งานการเงินและบัญชี
นางสาวเพชรรัตน์  เอมดี
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
๔. งานอำนวยการและบริหารทั่วไป

นายบุญยะพงษ์  พู่เจริญ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
๕. งานพุทธศาสนสมบัติ
นางสาวรจนา  สืบตระการ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
๖. งานพุทธศาสนศึกษา

นายพงศ์พันธ์  ทองหลิม
พนักงานขับรถยนต์
นางนุชจรี  หม้อแก้ว
พนักงานทำความสะอาด

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,374