ทำเนียบบุคลากร

 ทำเนียบบุคลากรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท 

นางสาวอัจฉรา  ปั้นมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท
กลุ่มอำนวยการและกิจการพระพุทธศาสนา

นางสาวนิศาชล  ดุลย์มา
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
งานพุทธศาสนสถาน
นายไพฑูรย์  พลอาจ
นักวิชาการศาสนาชำนาญการ
งานแผนและกิจการพิเศษ

(ว่าง)
 
งานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
 
งานอำนวยการและบริหารทั่วไป

นายสยาม ธนัตวรานนท์
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
งานพุทธศาสนสมบัติ
นางสาวรจนา  สืบตระการ
นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
งานพุทธศาสนศึกษา

นายพงศ์พันธ์  ทองหลิม
พนักงานขับรถยนต์
นางนุชจรี  หม้อแก้ว
พนักงานดูแลทั่วไป

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 109,738