ข้อมูลผู้อำนวยการฯ

 ข้อมูลผู้บริหาร 


นางสาวอัจฉรา  ปั้นมูล
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ 08 4235 2044

 • ภูมิลำเนา :    จังหวัดชัยนาท
 • การศึกษา :  ป.ศิลปศาสตรบัณฑิต นิเทศศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครสวรรค์
                          ป.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :    พ.ศ. 2554  ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)
                                                  พ.ศ. 2560  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • การดำรงตำแหน่ง :             พ.ศ. 2564  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท
                                                  พ.ศ. 2563  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
                                                  พ.ศ. 2561  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  (กองพุทธศาสนศึกษา/กลุ่มการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมบาลี)  สังกัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
                                                  พ.ศ. 2559  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  สังกัด  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี 
                                                  พ.ศ. 2552  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  สังกัด  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท
                                                  พ.ศ. 2552  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  สังกัด  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
                                                  พ.ศ. 2551  นักวิชาการวัฒนธรรม 6  สังกัด  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
                                                  พ.ศ. 2549  นักวิชาการวัฒนธรรม 5  สังกัด  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
                                                  พ.ศ. 2547  นักวิชาการวัฒนธรรม 4  สังกัด  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
                                                  พ.ศ. 2546  นักวิชาการวัฒนธรรม 3  สังกัด  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก
                                                  พ.ศ. 2545  นักวิชาการศึกษา 3  สังกัด  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก
 

 


image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 109,727