ทำเนียบพระสังฆาธิการ

 ทำเนียบพระสังฆาธิการประจำจังหวัดชัยนาท 

 

 

 
พระราชสุทธิโสภณ
(ประทวน ปภากโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า

พระชัยนาทมุนี
(เบิ้ม จนฺทสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดสระไม้แดง

 

พระสุธีวราภรณ์
(ยุวชน เขมปญฺโญ)
เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร
พระวิสุทธินายก
(สมศักดิ์ สมาหิโต)
เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท-อุทัยธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดดอนตูมกมลาวาส
พระมงคลกิจโกศล
(เทพหิรัณย์ ชวโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์
       
-ว่าง-

เจ้าคณะอำเภอจังหวัดชัยนาท (ธ)
เจ้าอาวาสวัด.........
พระมหานคร จรณธมฺโม
(ป.ธ.9)
เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง

พระครูวิจิตรชัยวัฒน์
(ชลอ เตชปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอมโนรมย์
เจ้าอาวาสวัดธรรมขันธ์

พระครูศรีชโยดม
(อภินันท์ อริยธมฺโม)

เจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์
เจ้าอาวาสวัดท่านจั่น

พระครูพิพัฒน์ชัยคุณ
(คงฤทธิ์ )

เจ้าคณะอำเภอหนองมะโมง
เจ้าอาวาสวัดบ้านบ่อ
พระมหาวิสัน จนฺทโชโต
(ป.ธ.7)
เจ้าคณะอำเภอหันคา
เจ้าอาวาสวัดทับขี้เหล็ก
พระครูวิมลชยาทร
(อาทร อาทโร)

เจ้าคณะอำเภอเนินขาม
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

 

 
พระครูวิสิฐชัยคุณ
(จำรัส อาภากโร)

เจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี
เจ้าอาวาสวัดท่าสมอ

พระครูวิธูรชัยกิจ
(มานพ เตชปญฺโญ)

เจ้าคณะอำเภอสรรพยา
เจ้าอาวาสวัดตะกู

 
       
       

image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 34,297