ทำเนียบพระสังฆาธิการ

 ทำเนียบพระสังฆาธิการประจำจังหวัดชัยนาท 

พระสุธีวราภรณ์
(ยุวชน เขมปญฺโญ)
เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร
พระวิสุทธินายก
(สมศักดิ์ สมาหิโต)
เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท-อุทัยธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดดอนตูมกมลาวาส
พระมงคลกิจโกศล
(เทพหิรัณย์ ชวโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์
 

 

 
พระราชสุทธิโสภณ
(ประทวน ปภากโร)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดปากคลองมะขามเฒ่า

พระชัยนาทมุนี
(เบิ้ม จนฺทสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดสระไม้แดง

 
พระครูสุจิตตสังวรคุณ
(กำจัด  สุจิตฺโต)
เจ้าคณะอำเภอจังหวัดชัยนาท (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสัก
พระมหานคร จรณธมฺโม
(ป.ธ.9)
เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง

พระครูวิจิตรชัยวัฒน์
(ชลอ เตชปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอมโนรมย์
เจ้าอาวาสวัดธรรมขันธ์

พระครูศรีชโยดม
(อภินันท์ อริยธมฺโม)

เจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์
เจ้าอาวาสวัดท่านจั่น

พระครูพิพัฒน์ชัยคุณ
(คงฤทธิ์ )

เจ้าคณะอำเภอหนองมะโมง
เจ้าอาวาสวัดบ้านบ่อ
พระมหาวิสัน จนฺทโชโต
(ป.ธ.7)
เจ้าคณะอำเภอหันคา
เจ้าอาวาสวัดทับขี้เหล็ก
พระครูวิมลชยาทร
(อาทร อาทโร)

เจ้าคณะอำเภอเนินขาม
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาราม
 

 

 
พระครูวิสิฐชัยคุณ
(จำรัส อาภากโร)

เจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี
เจ้าอาวาสวัดท่าสมอ

พระครูวิธูรชัยกิจ
(มานพ เตชปญฺโญ)

เจ้าคณะอำเภอสรรพยา
เจ้าอาวาสวัดตะกู

 
       
       


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 9,529