OIT 2566

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล           
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
O1    โครงสร้าง
O2    ข้อมูลผู้บริหาร
O3    อำนาจหน้าที่
O4    ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
O5    ข้อมูลการติดต่อ
O6    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
O7    ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8    Q&A  
O9    Social Network  เพจ Facebook  (ประชาสัมพันธ์พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท)
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
O10    แผนดำเนินงานประจำปี
O11    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
O12    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14    คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O15    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17    E-Service
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
O20    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22    ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O30    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O31    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   

หมายเหตุ** :    ข้อ 6,7,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31   สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท   เป็นผู้รับผิดชอบ  (ส่วนหัวข้อที่เหลือ  สำนักงานจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ)

 
 
   
   
 
   
   
 
   
 
   
   
   
   
 
 
   
   

image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 361,260