ผู้บริหารประจำจังหวัด

 ผู้บังคับบัญชาประจำจังหวัด 

นายรังสรรค์  ตันเจริญ
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

 

 

 

 
นายนที  มนตริวัต
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
นางสาวชไมพร  อำไพจิตร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท
 
     
   

นางสาวอัจฉรา  ปั้นมูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท

 

 


image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 109,637