วัดทรงเสวย

วัดทรงเสวย

 • วัดทรงเสวย ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแค หมู่ 1ตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2430 เดิมชื่อว่าวัดหนองแค แต่เดิมเป็นวัดร้าง สมัยอยุธยา มีชื่อเดิมว่าวัดเกสร ก่อตั้งขึ้นโดยพระอธิการคล้อย ธมฺมนิยํ และชาวบ้านหนองแค ภายหลังพระอธิการคล้อย ธมฺมนิยํ ท่านได้ตั้งชื่อวัดว่า "วัดราษฎร์เจริญธรรม" แต่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่า"วัดหนองแค" ตามชื่อหมู่บ้านมากกว่า ต่อมาเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2451 (ร.ศ. 127) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)  เสด็จพระราชดำเนิน ตรวจสอบลำน้ำเก่า โดยทางรถไฟถึง จังหวัดนครสวรรค์ แล้วเสด็จประทับเรือพระที่นั่ง   ครุฑเหิรเห็จ เพื่อตรวจลำแม่น้ำมะขามเฒ่า (แม่น้ำท่าจีน) ทรงประทับแรมที่วัดหัวหาด อำเภอมโนรมย์ ปัจจุบันเรียกวัดนี้ว่า วัดพิกุลงาม นับเป็นการเสด็จเมืองชัยนาท เป็นครั้งที่ 3 ต่อจากนั้น วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2451 เสด็จ ฯ ตามลำน้ำมะขามเฒ่าผ่านตลาดวัดสิงห์ ลำน้ำมะขามเฒ่า สมัยนั้นเต็มไปด้วยผักตบชวา และตอไม้ ประชาชนจึงได้ช่วยกัน ตัดตอไม้ และเก็บผักตบชวา พระองค์ประทับแรมที่  ณ บ้านหนองแค ซึ่งสมัยนั้นขึ้นกับ ตำบลคลองจันทร์ อำเภอเดิมบาง เมืองไชยนาท (ปีพุทธศักราช 2452 ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นตำบลวัดสิงห์ อำเภอวัดสิงห์ เมืองไชยนาท) ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลหนองน้อย อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ในครั้งนั้น พระอธิการคล้อยเป็นเจ้าอาวาส ได้ชักชวนราษฎร์ สร้างพลับพลารับเสด็จ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์เสวยยอดหวายโปง  ตาแป้น มรรคนายกวัดหนองแค (ภายหลังทรงตั้งให้ตาแป้น ดำลงตำแหน่งหมื่นสมาน ขุนมาส) จึงได้ให้ชาวบ้านไปหายอดหวายโปงมา  เผาไฟ หยวกกล้วยต้ม น้ำพริกปลามัจฉะมาถวาย พระองค์ทรงเสวยอย่างเจริญพระกระยาหาร และตรัสกับชาวบ้านว่า ต่อไปนี้ให้เรียกวัดนี้ว่า "วัดเสวย" แต่ชาวบ้านได้ขอพระราชทาน ขอเติมคำว่า “ทรง” ไปด้วย พระองค์ทรงพระอนุญาต ชาวบ้านจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดทรงเสวย” จนทุกวันนี้
   
 • เมื่อปี พ.ศ. 2452 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช (พระโอรสองค์ที่ 75) ประชวรด้วยโรคไส้ตัน สิ้นพระชนม์ด้วยวัยเพียง 17 พรรษา เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 12 ขึ้น 8 ค่ำ ปีมะเส็งเบญจศก ตรงกับวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2452 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงมีรับสั่งให้ บูรณะวัดทรงเสวย ถวายเป็นพระราชกุลแด่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช  และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้ถวายของที่ระลึก แด่พระอธิการคล้อย เป็นของที่ระลึกงาน   พระศพของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช ของที่ถวาย ได้แก่ บาตร ฝาบาตรมีตราสีทองรูปวงรี มีข้อความว่า ร.ศ. 128     งานพระศพพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช  ปิ่นโตขนาดใหญ่ที่ฝาปิ่นโต มีข้อความเช่นเดียวกับฝาบาตร พระขรรค์ ตาลปัตรใบลาน  ตะเกียงลานเรือสำปั้น ป้านน้ำชา 1 ชุด
   
 • อาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย
  • 1. อุโบสถ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2459 รูปแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 24 เมตร x ยาว 39 เมตร
  • 2. ศาลาการเปรียญ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2459 รูปแบบอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ ขนาด กว้าง 28 เมตร x ยาว 30 เมตร
  • 3. หอสวดมนต์ ขนาด กว้าง 12 เมตร x ยาว 20 เมตร 
  • 4. วิหาร ขนาด กว้าง 4 เมตร x ยาว 10 เมตร 
  • 5. ศาลาอเนกประสงค์  ขนาด กว้าง 22 เมตร x ยาว 37 เมตร
  • 6. ศาลาบำเพ็ญกุศล ขนาด กว้าง 12 เมตร x ยาว 20 เมตร
  • 7. กุฎิสงฆ์                    จำนวน 4 หลัง
  • 8. ฌาปนสถาน          จำนวน 1 หลัง
  • 9. หอระฆัง                   จำนวน 1 หลัง
  • 10. โรงครัว                 จำนวน 3 หลัง
  • 11. หอกลอง               จำนวน 1 หลัง
  • 12. โรงพัสดุ                จำนวน 2 หลัง
  • 13. เรือนรับรอง          จำนวน 2 หลัง
 • ปูชนียวัตถุ ประกอบด้วย
  • พระประธานประจำอุโบสถ (ปางมารวิชัย)  ขนาด กว้าง 1.5 นิ้ว x สูง 2 นิ้ว
  • พระประธานประจำพระวิหาร (ไม่ระบุ)  ขนาด กว้าง 50 นิ้ว x สูง 1 นิิ้ว
 • ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2470
 • มีเจ้าอาวาสมาแล้วมากกว่า 9 รูป ที่ได้รับการบันทึกไว้ ดังต่อไปนี้
  • 1. พ.ศ. 2449 - 2488  พระอธิการคล้อย
  • 2. พ.ศ. 2488 - 2523  พระครูวิชัยสารุกิจ
  • 3. พ.ศ. 2524 - 2527  พระอธิการไสว
  • 4. พ.ศ. 2536 - 2546  พระมหาบุยนาค
  • 5. พ.ศ. 2546 - 2554  พระอธิการโปร่ง
  • 6. พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน  พระครูปลัดศิริ สุวณฺณรํสี (พระครูประกาศสรวุฒิ)
 • พ.ศ. 2558 ได้รับคัดเลือกเป็นอุทยานการศึกษาในวัด
 • พ.ศ. 2540 ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง
 • พ.ศ. 2548 ได้รับคัดเลือกเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น 
 • พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักร (สำนักพุทธฯ)
 • พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลเสาอโศก (วัฒนธรรม)
 • พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลหมู่บ้านศีลห้าดีเด่น (สำนักพุทธฯ)
 • พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลวัฒนคุณาธร (วัฒนธรรม)


ภาพถ่าย พระครูประกาศสรวุฒิ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,901