ข้อมูลผู้บริหารระดับสูง

 ข้อมูลผู้บริหารระดับสูง 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ชื่อ - นามสกุล  นายณรงค์ ทรงอารมณ์
วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2504

ประวัติการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูจังหวัดกำแพงเพชร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2527 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านมอเจริญ ต.หินดาต อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
พ.ศ. 2540 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ. 2542 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก
พ.ศ. 2546 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
พ.ศ. 2547 ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
พ.ศ. 2548 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ. 2551 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
พ.ศ. 2553 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. 2560 ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
พ.ศ. 2560 ผู้ตรวจราชกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ. 2561 รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2)คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,891