พระสังฆาธิการจังหวัดชัยนาท

ทำเนียบพระสังฆาธิการจังหวัดชัยนาท 

พระวิสุทธินายก
(สมศักดิ์  สมาหิโต)
เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท - อุทัยธานี (ธ)
เจ้าอาวาสวัดดอนตูมกมลาวาส
พระสุธีวราภรณ์
(ยุวชน  เขมปญฺโญ)
เจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุ  วรวิหาร
พระมงคลกิจโกศล
(เทพหิรัณย์  ชวโร)
รองเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดเทพหิรัณย์
พระชัยนาทมุนี
(เบิ้ม  จนฺทสีโล)
ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดสระไม้แดง

พระครูสุจิตตสังวรคุณ
(กำจัด  สุจิตฺโต)
เจ้าอำเภอจังหวัดชัยนาท (ธ)
เจ้าอาวาสวัดป่าสัก
พระครูศรีชโยดม
(อภินันท์  อริยธมฺโม)
เจ้าคณะอำเภอวัดสิงห์
เจ้าอาวาสวัดท่านจั่น
พระมหานคร  จรณธมฺโม
 
เจ้าคณะอำเภอเมืองชัยนาท
เจ้าอาวาสวัดท่าช้าง

พระครูวิสิฐชัยคุณ
(จำรัส  อาภากโร)
เจ้าคณะอำเภอสรรคบุรี
เจ้าอาวาสวัดท่าสมอ
พระครูวิจิตรชัยวัฒน์
(ชะลอ  เตชปุญโญ)
เจ้าคณะอำเภอมโนรมย์
เจ้าอาวาสวัดธรรมขันธ์
พระครูพิพัฒน์ชัยคุณ
(คงฤทธิ์  จนฺทปุญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอหนองมะโมง
เจ้าอาวาสวัดบ้านบ่อ

พระครูวิมลชยาทร
(อาทร  อาทโร)
เจ้าคณะอำเภอเนินขาม
เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ศรัทธาราม
พระมหาวิสัน  จนฺทโชโต
 
เจ้าคณะอำเภอหันคา
เจ้าอาวาสวัดทับขี้เหล็ก
พระครูวิธูรชัยกิจ
(มานพ  เตชปญฺโญ)
เจ้าคณะอำเภอสรรพยา
เจ้าอาวาสวัดตะกู


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 15,896